EPM-ICV-EUiA reafirma l’oposició al Pla Director Urbanístic d’Àmbits d’Activitat Econòmica del Delta del Llobregat


La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Àmbit Metropolità de Barcelona ha efectuat  l’aprovació provisional de Pla Director Urbanístic.  EPM-ICV-EUiA ha reiterat la seva oposició a aquesta proposta que afecta especialment els termes municipals de Viladecans i Gavà.  Pla que no dóna resposta integral al territori del Delta del Llobregat ni té en consideració els aspectes ambientals i hídrics, així com no minimitza els efectes barrera ni corregeix la fragmentació produïda per les infraestructures. 

Aquest Pla Director que només contempla i actua a unes parcel·les del territori dins d’un  espai metropolità interrelacionat, fent així una planificació supramunicipal parcialitzada que va en  contra la filosofia integral del Pla territorial metropolità de Barcelona.

Pla Director Urbanístic que no passa per cap ple municipal de les localitats afectades, encara que el seu contingut pugui ser contrari al pla urbanístic vigent. Un model desenvolupament basat només en l’economia comercial, industrial i hotelera sense cap valor afegit. Un territori que ja disposa de suficients hectàrees qualificades per aquests usos  en edificis buits que estan disponibles.

EPM-ICV-EUiA s’oposa a les mesures territorials que s’efectuen sense una visió completa en un territori tant fràgil  ambientalment. Sense tenir en consideració la Xarxa Natura 2.000, els impactes sobre les lleres i rieres dels Canyars i de Sant Climent i el seu entorn, la capacitat dels aqüífers i els sistemes hídrics  i les afectacions d’espais naturals protegits. i que no indica mesures correctores de la inundabilitat del territori agrícola i dels espais naturals.

Varem presentar allegacions a l’aprovació inicial, document aprovat provisional, que contempla els connectors ecològics del Delta del Llobregat (sector dels Joncs) i un increment de sòl no urbanitzable (Àmbit de Remolar/Filipines) que són insuficients per donar compliment a l’objectiu d’assegurar les connectivitats ecològiques i per al manteniment de la biodiversitat de l’ecosistema del Delta del Llobregat. La proposta que s’ha aprovat no aborda satisfactòriament la fragmentació produïda per les infraestructures de comunicació que van ser construïdes en el seu dia sense declaració d’impacte ambiental.

EPM-ICV-EUiA  denuncia que, Mentre s’accelera l’aprovació d’aquest PDU del Delta, resta pendent per part de la Generalitat de Catalunya d’aprovar el pla especial de protecció dels espais naturals del Delta del Llobregat, document elaborat fa temps, que es manté en un calaix.

Pla Director Urbanístic amb absència d’avaluació econòmica estimada de l’execució del conjunt de mesures viàries, hídriques i ambientals de la proposta com a càrrega d’urbanització dels sectors per donar compliment a les determinacions del Pla territorial metropolità de Barcelona referents als connectors ecològics del Delta del Llobregat.

Pla Director que no dóna resposta a les necessitats del territori ni protegeix de manera adequada l’entorn.

El grup d’Entesa presentarà al ple de la Diputació de Barcelona una moció per a l’adhesió a la Xarxa de Pobles i Ciutats Refugi


L’Entesa demanarà un posicionament polític davant el drama humanitari de milers de persones desplaçades que fugen dels conflictes armats de Síria i d’altres països de la zona i que arriben a les fronteres d’Europa per trobar asil.

El grup de l’Entesa de la Diputació de Barcelona presentarà una moció al proper ple demanant a la institució a adherir-se i impulsar conjuntament amb l’Ajuntament de Barcelona la Xarxa de Pobles i Ciutats Refugi per col·laborar en l’acolliment persones que fugen dels conflictes armats als seus països d’origen. La Xarxa tindrà com a objectiu la coordinació dels municipis i les administracions en l’acollida de les persones refugiades, així com també dotar de recursos la implementació dels programes d’integració necessaris.

El Grup d’Entesa considera que  la Diputació no pot inhibir-se de l’actual crisi humanitària que viu Europa i ha de promoure uns pobles i ciutats com a referents de l’acollida i l’asil de les persones refugiades

donada l’extensa i històrica trajectòria de la Diputació de Barcelona en la creació i impuls de Xarxes de Municipis, com la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat o la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans, que han significat un progrés inqüestionable en l’àmbit de la protecció ambiental o la defensa i garantia dels drets humans de proximitat.

D’altra banda, el grup de l’Entesa també proposa la creació d’una taula nacional per a l’acollida de persones refugiades que integrin les entitats i organitzacions que defensen el dret d’asil i acollida de persones refugiades, els diferents departaments de la Generalitat que hi tinguin competències, la Delegació del Govern de l’Estat, les entitats municipalistes (Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis) i els Fons Català de Cooperació. Una taula, en la qual la Diputació de Barcelona ha de tenir un paper constituent i fundacional.

Davant d’aquestes circumstàncies, els municipis tenen un evident compromís en la promoció i la garantia dels Drets Humans, i han de treballar plegats amb la resta d’administracions i organitzacions de la societat civil per tal de coordinar accions que garanteixin l’atenció a les persones refugiades. És per això que des del grup de l’Entesa es treballa per construir ciutats i pobles compromesos amb els drets humans i amb la vida, ciutats i pobles de les quals sentir-nos orgullosos i orgulloses i promourem la presentació de mocions als municipis de Catalunya per tal que els ajuntaments s’adhereixin a la Xarxa de Ciutats i Pobles Refugi.

0 Comentaris

Publicat per:
entesa

Data:
24 setembre 2015

Categoria:

Acords de la 12 Assemblea d’EPM


RESOLUCIÓ EN DEFENSA DEL MÓN LOCAL I CONTRA LA RECENTRALITZACIÓ IMPULSADA PEL GOVERN DEL PP QUE ELIMINA COMPETÈNCIES MUNICIPALS ALS MUNICIPIS

Els últims mesos al món local estem assistint a un atac permanent a la nostra autonomia. La proposta de reforma de la Llei de Bases del Règim Local (LBRL) del Govern del PP, reduint competències i suprimint municipis d’una grandària determinada, suposa el desmantellament del món local.

En nom de la “Llei d’Estabilitat Pressupostària”, el passat més d’abril el Consell de Ministres donava via lliure amb l’aprovació del PNRE (Programa Nacional de Reformas del Reino de España), i posteriorment han plantejat la reforma de la Llei Reguladora de Bases del Régimen Local (encara no aprovada), focalitzada en retallar competències als municipis, fonamentalment de menys de 20.000 habitants i que pot suposar mesures de limitacions de competències locals, finançament i fusió de municipis. Si tira endavant aquesta reforma pot afectar al 84% dels municipis de Catalunya (de 947 n’afectaria a 884), d’aquest 18 són capital de Comarca.

Amb aquestes mesures recentralitzadores pretenen carregar-se el model de servei públic dels ajuntaments.

- Vulnera l’autonomia local i el principi de subsidiarietat. – No respecta el marc competencial de l’Estatut de Catalunya que reconeix al govern de

la Generalitat la relació i regulació del món local. – Empeny a la recentralització de les competències locals, donant caràcter rellevant a

l’organització competencial de les Diputacions. – Va en contra de la ciutadania, de la proximitat a la comunitat. – Buida de contingut les polítiques públiques i elimina la funció pública dels

representants de la ciutadania posant en qüestió la funció dels governs locals en

aquestes polítiques i la seva existència. – Situa diferents categories, ajuntaments de primera i de segona en funció del número

de població. – Eliminen les competències de la proximitat de les polítiques que garanteixen la cohesió

social: Convivència, ocupació (programes d’escoles taller), educació (escoles d’adults, centres d’ensenyament artístic, escoles bressol) àrees de suport a les dones, planificació d’habitatges (rehabilitació d’edificis) polítiques de sanitat i joventut (prevenció de drogodependència).

- Elimina la possibilitat de crear empreses de serveis públics, optant per la privatització. – No contempla la figura de la mancomunitat de serveis – Afavoreix la percepció ciutadana de “ciutadans de primera i de segona” atenent al seu

lloc de residència.

Davant aquesta situació del futur dels nostres pobles, la 12a Assemblea d’EPM manifestem:

1. Que la reforma recentralitzadora que impulsa govern del PP pretén buidar de competències als governs locals i suposa una deslleialtat institucional.

2. Vulnera l’autonomia dels municipis i no atén al principi de subsidiarietat en la presa de decisions sobre les necessitats de la ciutadania i redueix la democràcia.

3. L’eliminació de les competències locals no significa donar millors serveis a la ciutadania, si no que marcarà diferències entre ciutadans de primera o de segona, en funció de la grandària de la població on visquin.

4. Exigim al govern de l’Estat, actuació de responsabilitat i lleialtat institucional per no prendre decisions que facin desaparèixer la capacitat organitzativa, política i de serveis dels municipis.

5. Ens ratifiquem en la necessitat de mantenir les competències dels governs locals, amb capacitat econòmica i política per atendre els problemes socials que pateix la ciutadania.

6. Apostem per mancomunar serveis amb municipis veïns per garantir la sostenibilitat.

7. Reclamen una nova legislació competencial del món local i un nou marc de finançament just , que reconegui les noves competències dels ajuntaments amb el corresponent increment dels seus recursos, tenint present el principi de subsidiarietat i aquelles competències que malgrat no son obligatòries, els municipis venen desplegant amb eficiència i eficàcia.

 

Altafulla 2012

 

0 Comentaris

Publicat per:
entesa

Data:
7 febrer 2013

Categoria:

Jornada Terres del Gaià


alt
19 i 20 de març

Segones Jornades d’Estudi i Divulgació de les Terres del Gaià.
Organitza: Centre d’ Estudis del Gaià.

Enllaç

0 Comentaris

Publicat per:
entesa

Data:
11 març 2010

Categoria: